,

Privacybeleid

WALO Hygiëne & Reinigingssystemen.

Augustus 2019 

Dit privacy beleid omschrijft (in volledige transparantie en in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving) de basis waarop wij uw persoonsgegevens verwerken wanneer u, onze producten koopt, met ons communiceert of anderszins gebruik maakt van onze diensten ("diensten"). Dit geldt ook voor wanneer u onze website bezoekt en/of informatie aan ons verstrekt via mail, telefoon etc.
Lees het onderstaande aandachtig om te begrijpen en hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en wat ons beleid en onze praktijken hieromtrent zijn.


TOEPASSINGSGEBIED
Ten behoeve van dit privacy beleid verstaan wij onder "persoonsgegevens" alle informatie die wij tot u als individu kunnen herleiden, zoals nader beschreven in het gedeelte "Persoonsgegevens die wij verzamelen".
Dit privacy beleid geldt voor alle persoonsgegevens die wij verzamelen en gebruiken van de volgende personen:
1. Klanten: Wanneer we zaken doen met onze (zakelijke) relaties (business-to-business) verzamelen wij de persoonsgegevens die betrekking hebben op onze relaties en hun vertegenwoordigers / contactpersonen, zoals e-mailadres, zakelijk telefoonnummer en het bedrijfsadres. Dit type persoonsgegevens wordt verzameld via verschillende kanalen, zoals via onze website, tijdens het verkoopproces, via telefoongesprekken, via formulieren die u ons toestuurt, via e-mail of via zakelijke evenementen. Dit privacy beleid is niet van toepassing op bedrijfsgegevens wanneer er geen persoonsgegevens van individuen uit deze bedrijfsgegevens kunnen worden afgeleid.
2. Websitebezoekers: Wanneer u onze website bezoekt (hetzij als klant, vertegenwoordiger of in een andere hoedanigheid), verzamelen wij persoonsgegevens over u die zijn verkregen via registraties, toepassingen, aankopen, aan ons gestelde vragen, inschrijvingen voor het ontvangen van direct marketing, nieuwsbrief, alsmede gegevens die automatisch worden verzameld tijdens het bezoek van onze website.
3 Klantenservice: bedrijfs- of persoonsgegevens worden gebruikt om de klantservice te bieden en te verbeteren.
4 WALO verwerkt deze informatie uitsluitend in overeenstemming met de AVG.


WIE WIJ ZIJN
Afhankelijk van waar u woont en welke van onze diensten u gebruikt, wordt deze website beheerd door WALO Hygiëne & Reinigingssystemen, waarvan de hoofdvestiging in Melissant is gevestigd, (hierna te noemen "WALO", "wij" of "ons").
Maakt u buiten deze website om gebruik van onze diensten (waaronder aankoop van onze producten), dan hangt het van het WALO-bedrijf waarmee u een contract heeft gesloten af welk WALO-bedrijf verantwoordelijk is voor de verwerking van uw gegevens. Een overzicht van de betreffende verantwoordelijke WALO bedrijven vindt u hier.
PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERZAMELEN
Tot de persoonsgegevens die wij over u verzamelen wanneer u onze diensten gebruikt, behoren de volgende gegevens:
* Uw contactgegevens. Uw naam, adres en andere contactgegevens, zoals uw telefoonnummer en e-mailadres alsmede andere contactgegevens die u ons verstrekt.
* Automatisch verzamelde gegevens. Tijdens het bezoeken van onze website, verzamelen wij automatisch gegevens via uw browser of uw apparaat door gebruik te maken van cookies en andere technologieën om bezoekers op de website te volgen (zoals Google Analytics) en om informatie te verzamelen over uw gebruik van onze website. Lees ons cookiebeleid als u hier meer over wilt weten.
* Uw financiële gegevens. Dit zijn de financiële gegevens die aan ons zijn verstrekt (hetzij op verzoek, hetzij vrijwillig) en die aan u kunnen worden gekoppeld als klant, medewerker of individu, zoals bankgegevens of facturatiegegevens.
* Uw persoonlijke kenmerken. Waaronder uw geslacht of andere persoonlijke kenmerken die worden gevraagd om u als een klant of als de vertegenwoordiger van een klant correct te kunnen benaderen.
* Het opnemen van videobeelden. Wanneer u onze gebouwen of terreinen betreedt, wordt u geregistreerd door onze bewakingscamera's (CCTV). Er kunnen ook videobeelden van u worden gemaakt tijdens evenementen en beurzen die wij bijwonen en waar wij video-opnamen maken.
* Uw beroep en functie; Dit omvat ook gegevens over de specifieke bedrijfstak waarin u actief bent.
* Uw gebruik van onze diensten. Wij verzamelen gegevens met betrekking tot uw gebruik van onze diensten, zoals de aankopen die u doet (hetzij online, hetzij als onderdeel van het verkoopproces), het bedrag en de datum van uw aankoop, het product of de dienst die u koopt, plaats van aankoop, betaalwijze, enz.
* Uw communicatiegegevens. Uw vragen, klachten en andere gegevens die wij ontvangen wanneer wij met u communiceren via e-mail of online.
* Andere persoonlijke gegevens. Dit omvat alle persoonsgegevens die u aan ons verstrekt in de loop van uw contractrelatie met ons, die zowel vrijwillig als op verzoek zijn afgestaan.


WAT DOEN WIJ MET UW PERSOONLIJKE GEGEVENS
WALO verzamelt en verwerkt uw persoonsgegevens voor de hieronder genoemde doeleinden en binnen de grenzen van de wet. Houd er a.u.b. rekening mee dat wij ook de informatie die we al over u hebben voor dezelfde doeleinden kunnen gebruiken.
Voor de uitvoering van onze overeenkomst met u: Voor het uitvoeren van verplichtingen die voor ons voortkomen uit de contracten die tussen u en ons zijn gesloten, en om u de informatie en diensten te leveren waar u om vraagt, waaronder het beheer en de verwerking van uw verzoeken, vragen of klachten. Hiertoe behoort het desgevraagd leveren van klantenservice, het reageren op uw vragen, het leveren van technische ondersteuning en essentiële informatie over de diensten die u afneemt, enz.
Voor onze gerechtvaardigde commerciële belangen: Wij verwerken uw persoonsgegevens (zowel groepsgewijs als op individuele basis), zoals uw contactgegevens en uw elektronische identificatiegegevens, met het doel promotie voor onze producten en diensten, alsmede om contact met u te leggen voor marketingdoeleinden of andere commerciële doelstellingen indien u een bestaande klant bent. Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens gebruiken voor het analyseren en verbeteren van de kwaliteit van onze producten en diensten, bijvoorbeeld om klantenservice en nazorg te verlenen, en ook om u als klant beter te begrijpen (optimalisatie van de klantrelatie). Wij beoordelen wat voor u interessant kan zijn, meten en waarderen de effectiviteit van advertenties die wij aan u en anderen tonen, en het stelt ons in staat om relevante advertenties te sturen. Bovendien sturen wij u op basis van uw historisch gebruik van onze diensten gerichte advertenties of andere marketingmaterialen die zijn aangepast aan uw persoonlijke voorkeuren en ervaringen.
Ook kunnen wij uw persoonsgegevens gebruiken voor andere rechtmatige handelsbelangen zoals, het uitoefenen en uitbreiden van onze zakelijke activiteiten, het ontwikkelen en verbeteren of wijzigen van onze diensten, het verzamelen van gebundelde statistieken over de gebruikers van onze diensten; hulp bij beveiliging en fraudepreventie; voor het beheer van onze website en voor interne verwerking, waaronder het oplossen van problemen, gegevensanalyse, tests, onderzoek en statistische doeleinden. Voor behoud van de integriteit van onze systemen (bijvoorbeeld om hacken en het versturen van spam te voorkomen); ter ondersteuning van onze bedrijfsactiviteiten, om ons beleid en onze procedures uit te voeren; om zakelijke transacties uit te kunnen voeren, zoals een fusie, verkoop, reorganisatie of overdracht van Royal Reesink activa of bedrijven, evenals overnames, faillissementen of soortgelijke gebeurtenissen; alsmede voor andere legitieme zakelijke doeleinden binnen de bestaande wet- en regelgeving.
Gebruik van gegevens op basis van uw toestemming:
Wij kunnen uw persoonsgegevens zoals hierboven vermeld in het gedeelte 'Persoonsgegevens die wij verzamelen' ook gebruiken om u marketingcommunicatie te sturen (zoals nieuwsbrieven, aanbiedingen, nieuws over producten en diensten) via e-mail of andere elektronische middelen, via de telefoon of via de post (zoals folders), maar we doen dit alleen wanneer u ons daar toestemming voor heeft gegeven.
U kunt uw toestemming altijd weer intrekken; zie daartoe het gedeelte 'Uw rechten' hieronder.
Om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen: Alle hierboven genoemde gegevens in het gedeelte 'Persoonsgegevens die wij verzamelen' kunnen door ons worden gebruikt om wettelijke verplichtingen na te leven, zoals het voeren van een correcte bedrijfsadministratie, het inwilligen van rechtmatige verzoeken van overheidsinstanties en openbare autoriteiten, alsmede het naleven van de toepasselijke wet- en regelgeving en andere wettelijke verplichten.


HOE WIJ UW GEGEVENS DELEN
Wij delen uw persoonsgegevens met de volgende partijen:
* Databeheerders binnen WALO Hygiëne & Reinigingssystemen. Uw persoonsgegevens worden gedeeld tussen de verantwoordelijke WALO -bedrijven die uw persoonsgegevens mogen verwerken zoals in dit privacy beleid staat beschreven voor interne administratieve doeleinden, beheer doeleinden, analytische doeleinden en andere bedrijf gerelateerde doeleinden. Uw persoonsgegevens worden door WALO -bedrijven alleen voor marketingdoeleinden gebruikt als u daar uw uitdrukkelijke toestemming voor heeft gegeven. Een overzicht van de relevante verantwoordelijke WALO -bedrijven vindt u hier.
* Dienstverleners en gegevensverwerkers. Van tijd tot tijd schakelen we externe partijen in, waaronder:
o Financiële instellingen; (ten behoeve aanvraag financiering machine(s)
o Leasebedrijven; (ten behoeve aanvraag financiering machine(s)
o Telemarketingbedrijven en andere advertentiebedrijven die namens ons marketingactiviteiten uitvoeren;
Om deze diensten te kunnen leveren, zullen zij persoonsgegevens namens ons inzien, ontvangen, opslaan of anderszins verwerken. Onze contracten met deze dienstverleners verbieden het gebruik van uw persoonsgegevens voor hun eigen (marketing)doeleinden. In overeenstemming met de toepasselijke wettelijke voorschriften, nemen wij redelijkerwijs alle nodige maatregelen om te waarborgen dat derden uw persoonsgegevens afdoende beschermen en uitsluitend volgens onze instructies verwerken.
* Vertegenwoordigers. Wij leveren onze diensten rechtstreeks aan onze klanten, of via een vertegenwoordiger. Daar waar wij samenwerken met vertegenwoordigers, zijn wij genoodzaakt om uw persoonsgegevens aan hen door te geven. In overeenstemming met de toepasselijke wetgeving, nemen wij redelijkerwijs alle nodige maatregelen om te waarborgen dat onze vertegenwoordigers uw persoonsgegevens afdoende beschermen en uitsluitend volgens onze instructies verwerken. Indien wettelijk vereist, vragen wij hiervoor eerst uw toestemming.
* Aan derden, indien dit wettelijk vereist is. Wij verstrekken uw persoonsgegevens ook wanneer deze openbaarmaking wettelijk vereist is, alsmede wanneer wij daar in het kader van onderzoeken, wettelijk voorschriften, gerechtelijke procedures, rechterlijke uitspraken of juridische processen toe worden verplicht, of om de rechten en de veiligheid van de website, onszelf of de aan ons gelieerde bedrijven te beschermen.
* Zakelijke transactie. Bovendien kunnen gegevens over onze klanten, waaronder persoonsgegevens, worden bekendgemaakt als onderdeel van een fusie, verkoop, overdracht van WALO activa, overnames, faillissementen en soortgelijke gebeurtenissen.
* Met toestemming: Wij verstrekken tevens gegevens over u aan derden, waaronder persoonsgegevens, indien u daarvoor toestemming heeft gegeven of ons heeft gevraagd om dat te doen.


BEVEILIGING
WALO treft redelijke maatregelen om te zorgen dat uw persoonsgegevens adequaat worden beveiligd met passende technische, fysieke en organisatorische maatregelen, om ze te beschermen tegen onbevoegd of onrechtmatig gebruik, wijziging, ongeoorloofde toegang of openbaarmaking, toevallige of opzettelijke vernietiging, alsmede verlies.
We nemen maatregelen om de toegang tot uw persoonsgegevens te beperken tot degenen die toegang nodig hebben voor één van de doeleinden die in dit privacy beleid zijn genoemd. Daarnaast leggen wij contractueel vast dat ook derden uw persoonsgegevens met dezelfde vertrouwelijkheid dienen te verwerken en daarbij de integriteit en de veiligheid van uw gegevens waarborgen.


GEGEVENS BEWAREN
Wij bewaren uw persoonsgegevens voor zolang als nodig is om te voldoen aan het doel waarvoor zij werden verzameld en verwerkt (zoals voor de duur die nodig is om klantenservice aan u te verlenen, vragen te beantwoorden of technische problemen op te lossen), tenzij een langere periode noodzakelijk is om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen of om ons te verdedigen tegen juridische vorderingen.


UW RECHTEN
Onder de voorwaarden die zijn vastgelegd in de toepasselijke wetgeving, heeft u het recht om de persoonsgegevens die u aan ons heeft gegeven op te vragen, in te zien, te corrigeren, bij te werken, geheimhouding te vragen, de toegang te beperken en te verwijderen, en kunt u een elektronische kopie van de persoonsgegevens aanvragen voor overdracht van de gegevens naar een ander bedrijf door een e-mail te sturen naar admin@walo.nl met daarin uw verzoek. Wij zullen op uw verzoek reageren in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.
Geef in uw verzoek aan welke persoonsgegevens u wilt laten veranderen of wilt laten verwijderen uit onze database, of laat ons weten welke beperkingen u wilt laten gelden voor ons gebruik van de gegevens. We zullen zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is aan uw verzoek proberen te voldoen.
Houd er rekening mee dat we bepaalde persoonsgegevens wellicht moeten behouden voor archiveringsdoeleinden en/of om transacties te voltooien die u bent aangegaan voordat een verzoek tot wijziging of verwijdering is gedaan.
Wanneer u zelf toestemming heeft gegeven om uw persoonsgegevens te verwerken, kunt u deze toestemming altijd ook weer intrekken door een e-mail te sturen naar admin@walo.nl een verzoek hiertoe in te dienen. Dit houdt echter niet in, dat de verwerking op basis van toestemming voor de opzeggingsdatum daarmee onrechtmatig wordt.
U kunt een klacht indienen bij een toezichthoudende autoriteit, als u vindt dat het verzamelen en het verwerken van uw persoonsgegevens niet strookt met dit privacy beleid of in overtreding is van de toepasselijke wetgeving.


WIJZIGINGEN VAN HET BELEID
Dit privacy beleid kan van tijd tot tijd worden herzien. Gaat het hierbij om een fundamentele verandering van de aard van het gebruik van uw persoonsgegevens of is de verandering op een andere wijze relevant voor u, dan zullen wij u hierover informeren ruim voordat de verandering daadwerkelijk ingaat.


NEEM CONTACT MET ONS OP
Heeft u vragen over dit privacy beleid of over de omgang met uw persoonsgegevens in het algemeen, of wilt u gebruikmaken van uw rechten, stuur dan een e-mail naar admin@walo.nl en stel hierin uw vraag of doe een verzoek.

Augustus 2019 

Dit privacy beleid omschrijft (in volledige transparantie en in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving) de basis waarop wij uw persoonsgegevens verwerken wanneer u, onze producten koopt, met ons communiceert of anderszins gebruik maakt van onze diensten ("diensten"). Dit geldt ook voor wanneer u onze website bezoekt en/of informatie aan ons verstrekt via mail, telefoon etc.

Lees het onderstaande aandachtig om te begrijpen en hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en wat ons beleid en onze praktijken hieromtrent zijn.

 

TOEPASSINGSGEBIED
Ten behoeve van dit privacy beleid verstaan wij onder "persoonsgegevens" alle informatie die wij tot u als individu kunnen herleiden, zoals nader beschreven in het gedeelte "Persoonsgegevens die wij verzamelen".

Dit privacy beleid geldt voor alle persoonsgegevens die wij verzamelen en gebruiken van de volgende personen:

1. Klanten: Wanneer we zaken doen met onze (zakelijke) relaties (business-to-business) verzamelen wij de persoonsgegevens die betrekking hebben op onze relaties en hun vertegenwoordigers / contactpersonen, zoals e-mailadres, zakelijk telefoonnummer en het bedrijfsadres. Dit type persoonsgegevens wordt verzameld via verschillende kanalen, zoals via onze website, tijdens het verkoopproces, via telefoongesprekken, via formulieren die u ons toestuurt, via e-mail of via zakelijke evenementen. Dit privacy beleid is niet van toepassing op bedrijfsgegevens wanneer er geen persoonsgegevens van individuen uit deze bedrijfsgegevens kunnen worden afgeleid.

2. Websitebezoekers: Wanneer u onze website bezoekt (hetzij als klant, vertegenwoordiger of in een andere hoedanigheid), verzamelen wij persoonsgegevens over u die zijn verkregen via registraties, toepassingen, aankopen, aan ons gestelde vragen, inschrijvingen voor het ontvangen van direct marketing, nieuwsbrief, alsmede gegevens die automatisch worden verzameld tijdens het bezoek van onze website.  

3 Klantenservice: bedrijfs- of persoonsgegevens worden gebruikt om de klantservice te bieden en te verbeteren. 

4 WALO verwerkt deze informatie uitsluitend in overeenstemming met de AVG. 


WIE WIJ ZIJN
Afhankelijk van waar u woont en welke van onze diensten u gebruikt, wordt deze website beheerd door WALO Hygiëne & Reinigingssystemen, waarvan de hoofdvestiging in Melissant is gevestigd, (hierna te noemen "WALO", "wij" of "ons").

Maakt u buiten deze website om gebruik van onze diensten (waaronder aankoop van onze producten), dan hangt het van het WALO-bedrijf waarmee u een contract heeft gesloten af welk WALO-bedrijf verantwoordelijk is voor de verwerking van uw gegevens. Een overzicht van de betreffende verantwoordelijke WALO bedrijven vindt u hier.

 

PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERZAMELEN
Tot de persoonsgegevens die wij over u verzamelen wanneer u onze diensten gebruikt, behoren de volgende gegevens:

* Uw contactgegevens. Uw naam, adres en andere contactgegevens, zoals uw telefoonnummer en e-mailadres alsmede andere contactgegevens die u ons verstrekt.

* Automatisch verzamelde gegevens. Tijdens het bezoeken van onze website, verzamelen wij automatisch gegevens via uw browser of uw apparaat door gebruik te maken van cookies en andere technologieën om bezoekers op de website te volgen (zoals Google Analytics) en om informatie te verzamelen over uw gebruik van onze website. Lees ons cookiebeleid als u hier meer over wilt weten.

* Uw financiële gegevens. Dit zijn de financiële gegevens die aan ons zijn verstrekt (hetzij op verzoek, hetzij vrijwillig) en die aan u kunnen worden gekoppeld als klant, medewerker of individu, zoals bankgegevens of facturatiegegevens.

* Uw persoonlijke kenmerken. Waaronder uw geslacht of andere persoonlijke kenmerken die worden gevraagd om u als een klant of als de vertegenwoordiger van een klant correct te kunnen benaderen.

* Het opnemen van videobeelden. Wanneer u onze gebouwen of terreinen betreedt, wordt u geregistreerd door onze bewakingscamera's (CCTV). Er kunnen ook videobeelden van u worden gemaakt tijdens evenementen en beurzen die wij bijwonen en waar wij video-opnamen maken.

* Uw beroep en functie; Dit omvat ook gegevens over de specifieke bedrijfstak waarin u actief bent.

* Uw gebruik van onze diensten. Wij verzamelen gegevens met betrekking tot uw gebruik van onze diensten, zoals de aankopen die u doet (hetzij online, hetzij als onderdeel van het verkoopproces), het bedrag en de datum van uw aankoop, het product of de dienst die u koopt, plaats van aankoop, betaalwijze, enz.

* Uw communicatiegegevens. Uw vragen, klachten en andere gegevens die wij ontvangen wanneer wij met u communiceren via e-mail of online.

* Andere persoonlijke gegevens. Dit omvat alle persoonsgegevens die u aan ons verstrekt in de loop van uw contractrelatie met ons, die zowel vrijwillig als op verzoek zijn afgestaan.

 

WAT DOEN WIJ MET UW PERSOONLIJKE GEGEVENS
WALO verzamelt en verwerkt uw persoonsgegevens voor de hieronder genoemde doeleinden en binnen de grenzen van de wet. Houd er a.u.b. rekening mee dat wij ook de informatie die we al over u hebben voor dezelfde doeleinden kunnen gebruiken.

Voor de uitvoering van onze overeenkomst met u: Voor het uitvoeren van verplichtingen die voor ons voortkomen uit de contracten die tussen u en ons zijn gesloten, en om u de informatie en diensten te leveren waar u om vraagt, waaronder het beheer en de verwerking van uw verzoeken, vragen of klachten. Hiertoe behoort het desgevraagd leveren van klantenservice, het reageren op uw vragen, het leveren van technische ondersteuning en essentiële informatie over de diensten die u afneemt, enz.

Voor onze gerechtvaardigde commerciële belangen: Wij verwerken uw persoonsgegevens (zowel groepsgewijs als op individuele basis), zoals uw contactgegevens en uw elektronische identificatiegegevens, met het doel promotie voor onze producten en diensten, alsmede om contact met u te leggen voor marketingdoeleinden of andere commerciële doelstellingen indien u een bestaande klant bent. Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens gebruiken voor het analyseren en verbeteren van de kwaliteit van onze producten en diensten, bijvoorbeeld om klantenservice en nazorg te verlenen, en ook om u als klant beter te begrijpen (optimalisatie van de klantrelatie). Wij beoordelen wat voor u interessant kan zijn, meten en waarderen de effectiviteit van advertenties die wij aan u en anderen tonen, en het stelt ons in staat om relevante advertenties te sturen. Bovendien sturen wij u op basis van uw historisch gebruik van onze diensten gerichte advertenties of andere marketingmaterialen die zijn aangepast aan uw persoonlijke voorkeuren en ervaringen.

Ook kunnen wij uw persoonsgegevens gebruiken voor andere rechtmatige handelsbelangen zoals, het uitoefenen en uitbreiden van onze zakelijke activiteiten, het ontwikkelen en verbeteren of wijzigen van onze diensten, het verzamelen van gebundelde statistieken over de gebruikers van onze diensten; hulp bij beveiliging en fraudepreventie; voor het beheer van onze website en voor interne verwerking, waaronder het oplossen van problemen, gegevensanalyse, tests, onderzoek en statistische doeleinden. Voor behoud van de integriteit van onze systemen (bijvoorbeeld om hacken en het versturen van spam te voorkomen); ter ondersteuning van onze bedrijfsactiviteiten, om ons beleid en onze procedures uit te voeren; om zakelijke transacties uit te kunnen voeren, zoals een fusie, verkoop, reorganisatie of overdracht van Royal Reesink activa of bedrijven, evenals overnames, faillissementen of soortgelijke gebeurtenissen; alsmede voor andere legitieme zakelijke doeleinden binnen de bestaande wet- en regelgeving.

Gebruik van gegevens op basis van uw toestemming:

Wij kunnen uw persoonsgegevens zoals hierboven vermeld in het gedeelte 'Persoonsgegevens die wij verzamelen' ook gebruiken om u marketingcommunicatie te sturen (zoals nieuwsbrieven, aanbiedingen, nieuws over producten en diensten) via e-mail of andere elektronische middelen, via de telefoon of via de post (zoals folders), maar we doen dit alleen wanneer u ons daar toestemming voor heeft gegeven.

U kunt uw toestemming altijd weer intrekken; zie daartoe het gedeelte 'Uw rechten' hieronder.

Om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen: Alle hierboven genoemde gegevens in het gedeelte 'Persoonsgegevens die wij verzamelen' kunnen door ons worden gebruikt om wettelijke verplichtingen na te leven, zoals het voeren van een correcte bedrijfsadministratie, het inwilligen van rechtmatige verzoeken van overheidsinstanties en openbare autoriteiten, alsmede het naleven van de toepasselijke wet- en regelgeving en andere wettelijke verplichten.

 

HOE WIJ UW GEGEVENS DELEN
Wij delen uw persoonsgegevens met de volgende partijen:

* Databeheerders binnen WALO Hygiëne & Reinigingssystemen. Uw persoonsgegevens worden gedeeld tussen de verantwoordelijke WALO -bedrijven die uw persoonsgegevens mogen verwerken zoals in dit privacy beleid staat beschreven voor interne administratieve doeleinden, beheer doeleinden, analytische doeleinden en andere bedrijf gerelateerde doeleinden. Uw persoonsgegevens worden door WALO -bedrijven alleen voor marketingdoeleinden gebruikt als u daar uw uitdrukkelijke toestemming voor heeft gegeven. Een overzicht van de relevante verantwoordelijke WALO -bedrijven vindt u hier.

 * Dienstverleners en gegevensverwerkers. Van tijd tot tijd schakelen we externe partijen in, waaronder:

o Financiële instellingen; (ten behoeve aanvraag financiering machine(s)

o Leasebedrijven; (ten behoeve aanvraag financiering machine(s)

o Telemarketingbedrijven en andere advertentiebedrijven die namens ons marketingactiviteiten uitvoeren;

Om deze diensten te kunnen leveren, zullen zij persoonsgegevens namens ons inzien, ontvangen, opslaan of anderszins verwerken. Onze contracten met deze dienstverleners verbieden het gebruik van uw persoonsgegevens voor hun eigen (marketing)doeleinden. In overeenstemming met de toepasselijke wettelijke voorschriften, nemen wij redelijkerwijs alle nodige maatregelen om te waarborgen dat derden uw persoonsgegevens afdoende beschermen en uitsluitend volgens onze instructies verwerken.

* Vertegenwoordigers. Wij leveren onze diensten rechtstreeks aan onze klanten, of via een vertegenwoordiger. Daar waar wij samenwerken met vertegenwoordigers, zijn wij genoodzaakt om uw persoonsgegevens aan hen door te geven. In overeenstemming met de toepasselijke wetgeving, nemen wij redelijkerwijs alle nodige maatregelen om te waarborgen dat onze vertegenwoordigers uw persoonsgegevens afdoende beschermen en uitsluitend volgens onze instructies verwerken. Indien wettelijk vereist, vragen wij hiervoor eerst uw toestemming.

 * Aan derden, indien dit wettelijk vereist is. Wij verstrekken uw persoonsgegevens ook wanneer deze openbaarmaking wettelijk vereist is, alsmede wanneer wij daar in het kader van onderzoeken, wettelijk voorschriften, gerechtelijke procedures, rechterlijke uitspraken of juridische processen toe worden verplicht, of om de rechten en de veiligheid van de website, onszelf of de aan ons gelieerde bedrijven te beschermen.

 * Zakelijke transactie. Bovendien kunnen gegevens over onze klanten, waaronder persoonsgegevens, worden bekendgemaakt als onderdeel van een fusie, verkoop, overdracht van WALO activa, overnames, faillissementen en soortgelijke gebeurtenissen.

* Met toestemming: Wij verstrekken tevens gegevens over u aan derden, waaronder persoonsgegevens, indien u daarvoor toestemming heeft gegeven of ons heeft gevraagd om dat te doen.

 

BEVEILIGING
WALO treft redelijke maatregelen om te zorgen dat uw persoonsgegevens adequaat worden beveiligd met passende technische, fysieke en organisatorische maatregelen, om ze te beschermen tegen onbevoegd of onrechtmatig gebruik, wijziging, ongeoorloofde toegang of openbaarmaking, toevallige of opzettelijke vernietiging, alsmede verlies.

We nemen maatregelen om de toegang tot uw persoonsgegevens te beperken tot degenen die toegang nodig hebben voor één van de doeleinden die in dit privacy beleid zijn genoemd. Daarnaast leggen wij contractueel vast dat ook derden uw persoonsgegevens met dezelfde vertrouwelijkheid dienen te verwerken en daarbij de integriteit en de veiligheid van uw gegevens waarborgen.

 

GEGEVENS BEWAREN
Wij bewaren uw persoonsgegevens voor zolang als nodig is om te voldoen aan het doel waarvoor zij werden verzameld en verwerkt (zoals voor de duur die nodig is om klantenservice aan u te verlenen, vragen te beantwoorden of technische problemen op te lossen), tenzij een langere periode noodzakelijk is om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen of om ons te verdedigen tegen juridische vorderingen.

 

UW RECHTEN
Onder de voorwaarden die zijn vastgelegd in de toepasselijke wetgeving, heeft u het recht om de persoonsgegevens die u aan ons heeft gegeven op te vragen, in te zien, te corrigeren, bij te werken, geheimhouding te vragen, de toegang te beperken en te verwijderen, en kunt u een elektronische kopie van de persoonsgegevens aanvragen voor overdracht van de gegevens naar een ander bedrijf door een e-mail te sturen naar admin@walo.nl met daarin uw verzoek. Wij zullen op uw verzoek reageren in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

Geef in uw verzoek aan welke persoonsgegevens u wilt laten veranderen of wilt laten verwijderen uit onze database, of laat ons weten welke beperkingen u wilt laten gelden voor ons gebruik van de gegevens. We zullen zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is aan uw verzoek proberen te voldoen.

Houd er rekening mee dat we bepaalde persoonsgegevens wellicht moeten behouden voor archiveringsdoeleinden en/of om transacties te voltooien die u bent aangegaan voordat een verzoek tot wijziging of verwijdering is gedaan.

Wanneer u zelf toestemming heeft gegeven om uw persoonsgegevens te verwerken, kunt u deze toestemming altijd ook weer intrekken door een e-mail te sturen naar admin@walo.nl een verzoek hiertoe in te dienen. Dit houdt echter niet in, dat de verwerking op basis van toestemming voor de opzeggingsdatum daarmee onrechtmatig wordt.

U kunt een klacht indienen bij een toezichthoudende autoriteit, als u vindt dat het verzamelen en het verwerken van uw persoonsgegevens niet strookt met dit privacy beleid of in overtreding is van de toepasselijke wetgeving.

WIJZIGINGEN VAN HET BELEID

Dit privacy beleid kan van tijd tot tijd worden herzien. Gaat het hierbij om een fundamentele verandering van de aard van het gebruik van uw persoonsgegevens of is de verandering op een andere wijze relevant voor u, dan zullen wij u hierover informeren ruim voordat de verandering daadwerkelijk ingaat.

NEEM CONTACT MET ONS OP

Heeft u vragen over dit privacy beleid of over de omgang met uw persoonsgegevens in het algemeen, of wilt u gebruikmaken van uw rechten, stuur dan een e-mail naar admin@walo.nl en stel hierin uw vraag of doe een verzoek.